બાળ પ્રતિભાશોધ સ્પર્ધા(લગ્નગીત)

Dec 28, 2019

રાજ્યકક્ષા બાળ પ્રતિભાશોધ સ્પર્ધા તા:૨૬/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ રાજકોટ ખાતે યોજાઈ હતી જેમાં લગ્ન ગીત અ વિભાગ માં તૃતીય ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો હતો.

૧) રાજપૂત યશપાલ .ધો-૫

૨) દાફડા ધ્યાની. ધો-૭

૩) મંગે હિરલ.ધો-૭

૪) માંડકિયા મેહરીન. ધો-૮ બ