સંપર્ક

 ડી ડી હાઈસ્કૂલ ફોર ગર્લ્સ, પ્રાથમિક વિભાગ

મહાત્મા ગાંધીજીની પ્રતિમા પાસે,
ફુવારા,
નવસારી.

શાળાનો ફોન નંબર: (0૨૬૩૭) ૨૮૦૩૫૧
શાળાનો ઈમેલ અડ્રેસ:nkmddgirls@gmail.com

Input the code: captcha