શૈક્ષણિક કર્મચારીગણ

શ્રીમતી બીનાબેન કેયુરભાઈ દેસાઈ
એમ.એ., બી.એડ, એ.ટી.ડી.ટી.ટી.એન.સી
આચાર્યાશ્રી