ફીનું માળખું

 

ધોરણ પ્રવેશ ફી સત્ર ફી (બે સત્રની)  શિક્ષણ ફી કોમ્પ્યુટર ફી
જુનિયર કે જી રૂ. ૨૦૦ રૂ.  ૪૦૦ રૂ. ૩૧૨૦
સીનીયર કે જી રૂ. ૪૦૦ રૂ. ૩૧૨૦
ધોરણ ૧ રૂ.  ૨૦૦ રૂ. ૪૦૦ રૂ. ૩૧૨૦
ધોરણ ૨ રૂ. ૪૦૦ રૂ. ૩૧૨૦
ધોરણ ૩ રૂ. ૪૦૦ રૂ. ૩૧૨૦ રૂ. ૫૫૦
ધોરણ ૪ રૂ. ૪૦૦ રૂ. ૩૧૨૦ રૂ. ૫૫૦
ધોરણ ૫ રૂ. ૪૦૦ રૂ. ૩૧૨૦ રૂ. ૫૫૦
ધોરણ ૬ રૂ. ૪૦૦ રૂ. ૩૧૨૦ રૂ. ૫૫૦
ધોરણ ૭ રૂ. ૪૦૦ રૂ. ૩૧૨૦ રૂ. ૫૫૦
ધોરણ ૮ રૂ. ૪૦૦ રૂ. ૩૧૨૦ રૂ. ૫૫૦