ડાઉનલોડ

ધોરણ ૧ધોરણ ૨ધોરણ ૩ધોરણ ૪ધોરણ ૫ધોરણ ૬ ધોરણ ૭ ધોરણ ૮

 

 

 

 

 

અભ્યાસક્રમ (શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

ધોરણ-૧

ધોરણ-૨

ધોરણ-૩

ધોરણ-૪

ધોરણ-૫

ધોરણ-૬

ધોરણ-૭

ધોરણ-૮


પરીક્ષાની માહિતી (શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

નોંધ: આ માહિતી થોડા સમય બાદ અહી જોવા મળશે.


ટાઈમ ટેબલ (શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

ટાઈમ ટેબલ


વાર્ષિક રજાની યાદી (શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

રજાની-યાદી


શાળાકીય પ્રવૃત્તિ કેલેન્ડર (શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

શાળાકીય-પ્રવૃત્તિ


અન્ય