પોલીયો અંગે

Jan 18, 2020

૧૯-૦૧-૨૦૨૦ ના રોજ ૦ થો ૫ વર્ષના તમામ બાળકોને પોલીયો ની રસી નજીકના બુથ ઉપર પોલીયો ના બે ટીપા પીવડાવો.